කැබිනට් ඇමතිවරු ඉල්ලා අස්වෙයි. ගෝඨා සහ මහින්දගේ අලුත්ම සෙල්ලම හෙලිවේ/ Sri Lankan Cabinet resign#srilankanews#cabinet#